Pelastustoiminnan johtaminen

Lue aiheesta muualla:

Pelastustoiminnan johtamisella tarkoitetaan ratkaisuja, joita hälytystehtävää johtava henkilö tekee pelastaakseen ja suojellakseen ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä.

Hälytystehtävissä tilanteet ovat monesti sekavia ja muuttuvat nopeasti. Pelastustoimintaa johtava viranomainen joutuu usein tekemään päätöksiä esitietojen perusteella jo matkalla onnettomuuspaikalle. Pelastustoiminnan johtajalle on tärkeää muodostaa alkutietojen kautta onnettomuustilanteesta kokonaiskuva, jonka perusteella hän antaa yksiköille asianmukaisia käskyjä.

Pelastustoimintaa johtaa yleensä päällystökoulutuksen saanut pelastusviranomainen eli palomestari. Pienemmissä hälytystehtävissä tilannetta voi johtaa myös pelastusyksikön (sammutusauton) esimies tai sopimuspalokunnan yksikönjohtaja, kunnes toimivaltainen pelastusviranomainen ottaa tilanteen johtaakseen.

Pelastuslaki antaa pelastustoiminnan johtajalle suuret toimivaltuudet: hänellä on oikeus tarvittaessa evakuoida ihmisiä ja omaisuutta tai määrätä onnettomuuspaikan läheisyydessä olevia työkykyisiä henkilöitä avustamaan pelastustoiminnassa. Toimivaltuuksien vastapainoksi pelastustoiminnan johtaja toimii virkavastuun alaisena ja on vastuullinen tekemistään päätöksistä.

Varsinais-Suomessa on kolme päivystysaluetta

Varsinais-Suomen aluepelastuslaitoksen toimialue on jaettu kolmeen päivystysalueeseen, Idän, Lännen ja Loimaan päivystysalueeseen.  Palomestarit päivystävät alueilla vuorokauden ympäri. Loimaan alueen päällystöpäivystys on jaettu Kanta-Hämeen aluepelastuslaitoksen kanssa. Lisäksi Idän ja Lännen alueella on kaksi palomestaria, jotka virka-ajan ulkopuolella päivystävät kotonaan. Tällä järjestelmällä pyritään siihen, että päällystötasoista johtamista on käytettävissä nopeasti vuorokauden ajasta riippumatta myös päällekkäisissä hälytystehtävissä.

Suurimmissa onnettomuuksissa pelastustoimintaa johtaa päällikköpäivystäjä, jolla on tarvittaessa apunaan päällystökoulutuksen saaneita henkilöitä. Suurissa onnettomuuksissa pelastustoimintaa voidaan johtaa viranomaisyhteistyönä esimerkiksi poliisin, ympäristö- ja terveys viranomaisten tai puolustusvoiminen kanssa.

Viesti- ja johtokeskus johtamisen tukena hälytystehtävissä

Viesti- ja johtokeskuksen (VIKE) tukitoiminnot käynnistyvät, kun hätäkeskuksesta tulee hälytys. VIKE ylläpitää pelastustoiminnan ja resurssien tilannekuvaa niin normaalioloissa kuin hälytysten aikana. VIKE tukee operatiivista toimintaa.

Viesti- ja johtokeskuksen operatiivisia tukitoimintoja:

  • tilannekuvan muodostaminen ja ylläpito
  • varikko- ja valmiussiirrot
  • yksiköiden ohjaaminen kohteeseen
  • lisähenkilöstön ja erikoisosaamisen hälyttäminen
  • erikoiskaluston hälyttäminen
  • lisätietojen välittäminen
  • virve- ja teleliikennehäiriötiedottaminen
  • hälyttäminen vikatilanteissa