Varsinais-Suomen ensihoitojärjestelmä

Varsinais-Suomessa ensihoidon perustaksi on vakiintunut moniportainen ensihoitojärjestelmä. Moniportaisuuden tarkoituksena on tuottaa avun tarvitsijalle aina lähin tarkoituksenmukainen apu. Portaan eri tasot lähtevät ensivastetoiminnasta aina pitkälle vietyyn lääkkeelliseen ensihoitoon, jota antaa lääkäri. Varsinais-Suomessa lääkäriyksikkönä toimii FinnHEMS20 entinen Medi-Heli.

Pelastusviranomaiset kuvaavat kansalaisen hoitamista hoitoketju-käsitteellä. Ketjun kaikkien osien toimita tulee olla onnistunutta, jotta potilaat selviytyisivät parhaalla mahdollisella tavalla. Hoitoketju alkaa kansalaisesta, joka tunnistaa avun tarpeen.

Ensivasteyksikkö

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen toiminta-alueella ensivasteyksiköinä toimivat paloautot silloin kun ambulanssit ovat varattuina tai pitkän ajomatkan päässä avun tarvitsijasta. Paloauton henkilöstö on koulutettu potilaan tilan ensiarvioon, hätäensiapuun sekä äkkielottoman ihmisen ensihoidon aloittamiseen.

Ensivasteyksikön henkilöstö aloittaa potilaan tutkimisen ja hoidon ennen ambulanssin saapumista. Lisäksi se avustaa ambulanssin henkilökuntaa vakavasti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan hoidossa. Ensivasteyksiköt on varustettu samanlaisilla perusvarusteilla kuin ambulanssit. Ensivasteyksikkö ei korvaa ambulanssia, eikä se osallistu potilaan kuljetukseen.

Perustason ambulanssi

Perustason ambulanssissa työskentelee kaksi perustason ensihoitajaa. Perustason ambulanssit suorittavat käytännössä kiireettömiä tehtäviä, joissa potilaan tila on vakaa. Heillä on myös valmius antaa hoitoa ja kuljetusta riittävällä valmiudella hoito-ohjeiden mukaisesti.

Hoitotason ambulanssi

Hoitotason ambulanssissa toisella henkilöllä tulee olla ensihoitajan tai sairaanhoitajan tutkinto. Työparinaan hänellä voi olla perustason ensihoitaja.

Hoitotason ambulanssilla on valmius aloittaa potilaan vaativampi hoito ja toteuttaa kuljetus siten, että potilaan elintoiminnot voidaan turvata. Sairaanhoitopiirin hätäkeskukselle antaman hälytysohjeen mukaisesti kiireellisiin tehtäviin hälytetään aina hoitotason ambulanssi.

Ensihoidon kenttäjohtaja

Ensihoidon kenttäjohtaja on sairaanhoitopiirin viranhaltija alueella. Hän johtaa ja koordinoi ensihoitotehtäviin hälytettäviä ambulansseja yhteistyössä hätäkeskuksen kanssa. Turun alueen kenttäjohtajan yksikkötunnus on EVS01.

Ensihoidon kenttäjohtaja osallistuu kaikkein kiireellisimpiin tehtäviin. Kenttäjohtajalla on käytössään hoitotason ambulanssia kattavampi lääkevalikoima. Kenttäjohtaja toimii lisäksi monipotilastilanteissa, suuronnettomuuksissa sekä moniviranomaistehtävissä ensihoidon tilannejohtajana.

Lääkäriyksikkö

Lääkäriyksikkö kuuluu kiinteänä osana Varsinais-Suomen ensihoitojärjestelmään. Lääkäriyksikön tehtävänä on tuoda korkeariskisten potilaiden luo lääkäritasoinen ensihoito. Vaikka lääkäri ei olisikaan potilaan luona, ensihoitajat ovat tiiviisti yhteydessä lääkäriin hoidon aikana.

FinnHEMS20-lääkärihelikopteriin on koulutettu pelastuslaitokselta kuusi HEMS-pelastajaa. He vastaavat helikopterissa esimerkiksi suunnistamisesta ja laskupaikan turvallisuudesta. Näistä tehtävistä vapautuessaan HEMS-pelastaja toimii lääkärin apuna potilaan luona. Lisäksi hän toimii kuljettajana, kun potilaan luo mennään autoyksiköllä.

 

Asiasanat: