Avotulen teko

Lisätietoja Pelastustoimen sivuilta:

Tulen käsittelyssä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tulta sytytettäessä on aina varauduttava myös alkusammutukseen ja avotulen tekoon tulee olla maanomistajan lupa.

Metsäpalovaroitus

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa koskaan sytyttää, mikäli voimassa on kovan tuulen varoitus tai metsä- ja ruohikkopalovaara.

Alueen pelastusviranomainen voi kieltää avotulen teon tai muun tulipalon vaaraa aiheuttavan toiminnan määräajaksi, kun tulipalon vaara on ilmeinen. Kiellosta ilmoitetaan alueen tiedotusvälineissä.

Varomattomasta tulen käsittelystä voi seurata sakkorangaistus.

avotulikaavio, by Arttu Ala-Jokimäki

Mikä on avotuli?

Nuotio tai muut vastaava, josta tulen on mahdollista päästä irti maapohjan kautta tai kipinöinnin vuoksi.
Esimerkiksi kertakäyttögrillit lasketaan pelastuslain mukaan avotulen teoksi. Kertakäyttögrillit ovat kevytrakenteisia, suoraan maapohjalle asetettavia ja helposti tuulessa kaatuvia. Tynnyrissä tai vastaavassa tapahtuva polttaminen katsotaan myös avotuleksi.

Mikä ei ole avotuli?

Maapohjasta eristetyt grillit, tiilistä tai kiviaineksesta valmistetut tulisijat ja vastaavat laitteet eivät ole Pelastuslain mukaan avotulia.

Pelastuslaki 6 § (28.12.2018/1353)

Avotulen teko

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.

Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa.

Alueen pelastusviranomainen voi perustellusta syystä kieltää avotulen teon pelastustoimen alueella tai osassa sitä määräajaksi. Päätöksestä tulee tiedottaa tarpeellisessa laajuudessa.