Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta hyväksyi pelastuslaitoksen uudistuneen strategian kokouksessaan 11.6.2020. Strategia on Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen toimintaa ohjaava perusta, jossa määritellään muun muassa visio, arvot, toiminta-ajatus sekä strategiset painopistealueet ja tavoitteet. Strategia on voimassa vuoteen 2030 saakka.

Strategia 2030 tiivistettynä

Visio:

Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen visio on olla kehittyvä alansa valtakunnallinen suunnannäyttäjä ja laadukkaiden onnettomuuksien ehkäisy-, pelastus-, siviilivalmius- ja ensihoitopalveluiden tuottaja.

Arvot:

ammattitaitoisesti, nopeasti ja tasapuolisesti

Strategiset painopistealueet:

Strategisia painopistealueita ovat pelastuslaitoksen tuottamat ydinpalvelut 1. onnettomuuksien ehkäisy, 2. pelastustoiminta, 3. ensihoito sekä 4. siviilivalmius.

Ydinpalvelujen lisäksi muita painopistealueita ovat 5. henkilöstö ja 6. kehittäminen.

Viestintänäkökulma huomioidaan kaikkien painopistealueiden suunnittelussa ja toteutuksessa, sillä suunnitelmallinen viestintä on oleellinen tekijä strategian toteutumisen kannalta.

Strategiset tavoitteet:

  • Pelastuslaitoksellamme on jatkuvaan analyysiin perustuva kokonaiskuva yhteiskunnan riskeistä ja vallitsevasta tilanteesta kaikkina hetkinä.
  • Pelastuslaitoksellamme on valmius vastata alueen riskeihin omalla toimialallaan.
  • Pelastuslaitoksemme on siviilivalmiuden vahva yhteensovittaja ja luotettu yhteistyökumppani.
  • Palvelumme on järjestetty laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja tasapuolisesti.
  • Olemme tietoisia ja kannamme vastuumme omasta ja yhteisömme turvallisuudesta sekä ympäröivästä turvallisuudestamme.
  • Viestimme avoimesti, ammattitaitoisesti ja tasapuolisesti.
  • Pelastuslaitoksemme kehittää aktiivisesti toimintatapojaan.
  • Henkilöstömme voi hyvin.

Strategiaviestintä:

Strategiaviestinnän ensisijaisena tavoitteena on varmistaa, että henkilöstö ja sopimuspalokunnat ymmärtävät strategian merkityksen oman toimintansa kannalta ja sitoutuvat strategian periaatteisiin.  Viestintä toteutetaan monikanavaisesti ja henkilöstöä sekä sopimuspalokuntia osallistaen. Myös ulkoiset sidosryhmät huomioidaan viestinnässä.

Strategian toteutuminen:

Toteutumista seurataan pelastuslaitoksen johtoryhmässä.