Ulkoinen pelastussuunnitelma

Lisätiedot ulkoisista pelastussuunnitelmista ja turvallisuustiedotteista:

Varsinais-Suomen pelastuslaitos laatii yhteistyössä SEVESO-kohteiden kanssa ulkoisen pelastussuunnitelman tuotantolaitoksen alueelle. Pelastussuunnitelmassa on otettu huomioon vaarallisista aineista johtuvat suuronnettomuudet ja niiden mahdolliset vaikutukset väestöön ja ympäristöön. Ulkoisen pelastussuunnitelman laadinnassa on otettu huomioon toiminnanharjoittajan laatima turvallisuusselvitys sekä sisäinen pelastussuunnitelma kohteesta.

Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslaitoksen toimintaa ohjaava asiakirja, joka kertoo, miten suuronnettomuuksiin on varauduttu ja miten pelastustoiminta on suunniteltu toteutettavaksi. Pelastuslaitoksen päällikköpäivystäjien (P2) ja päällystöpäivystäjien (P3 ja P30) sekä heidän sijaistensa tulee olla riittävän hyvin perehtyneet suunnitelmaan, jotta he pystyvät toimimaan tehokkaasti ja turvallisesti mahdollisessa onnettomuustilanteessa.

Turvallisuustiedotteet asukkaille

Ulkoisen pelastussuunnitelman laadinnan yhteydessä kohteen on laadittava yhdessä pelastusviranomaisen kanssa turvallisuustiedote kohteesta lähialueen asukkaille ja toimijoille.

Tiedote sisältää muun muassa tietoa yrityksestä, kohteessa olevista kemikaaleista sekä toimintaohjeet onnettomuuden sattuessa. Tiedote pitää jakaa uudelleen viiden vuoden välein.

Tiedotteita on mahdollista käydä katsomassa pelastuslaitoksen verkkosivuilla.

Suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavan kemikaalilaitoksen tai -kohteen määräytymisperusteena ovat mm. seuraavat säädökset:

  • Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012), 7 §
  • Kohteet, joilla on velvollisuus laatia turvallisuusselvitys (ns. SEVESO-kohteet)
  • Turvallisuusselvityksen vaativat järjestelyratapihat (järjestelyratapiha, jonka kautta kulkee suuria määriä vaarallisia aineita)
  • Turvallisuusselvityksen vaativa satama (satama, jonka kautta kappaletavarana kuljetettavien vaarallisten aineiden määrä on vuodessa yli 10 000 tonnia)