Säkerhetsmeddelanden

Ytterligare information om säkerhetsmeddelanden:

Åbo centralbrandstation:

Eriksgatan 35
20100 Åbo

tel. 02 263 3111

Produktionsanläggningar som hanterar och lagrar stora mängder farliga ämnen är skyldiga att tillsammans med räddningsmyndigheten sammanställa ett säkerhetsmeddelande till invånarna och aktörerna i anläggningens närområde.

Meddelandet innehåller bland annat information om företaget, de kemikalier som förvaras på anläggningen samt anvisningar för hur man ska agera om det sker en olycka. Ett nytt meddelande ska skickas ut vart femte år.

Meddelandena finns även på räddningsverkets webbplats:

Obs! Den svenskspråkiga säkerhetsmeddelanden får man på begäran hemskickad eller så kan man komma och söka den från centralbrandstationen i Åbo.

Storolycka

En storolycka är exempelvis ett betydande utsläpp, en brand, en explosion eller en annan olycka på en produktionsanläggning som kan orsaka direkt fara eller fara som uppenbarar sig senare på människors hälsa, miljön eller egendom.

Utsläpp av farliga ämnen, explosioner och bränder kan i värsta fall orsaka omedelbar fara på flera hundra meters avstånd från olycksplatsen. Olika hälsokonsekvenser och besvärliga symptom kan förekomma på så mycket som 1–2 kilometers avstånd från olycksplatsen.

De farliga konsekvenserna av en storolycka kan snabbt sprida sig, i synnerhet i området för en produktionsanläggning (exempelvis vid en explosion). En storolycka som sprider sig utanför en produktionsanläggning är med största sannolikhet utsläpp av farliga ämnen på grund av kemikalieläcka som är farligt för hälsan. Det kan bildas många farliga ämnen, i synnerhet om det uppstår bränder eller explosioner under olyckans gång.

Som grund för fastställande av fara för storolycka orsakad av en kemikalieanläggning tillämpas bland annat följande bestämmelser:

• Statsrådets förordning
om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (855/2012), 7 §

• Anläggningar som är skyldiga att upprätta en säkerhetsrapport (s.k. SEVESO-anläggningar)

• De rangerbangårdar som krävs i säkerhetsrapporten (rangerbangård genom vilken det transporteras stora mängder farliga ämnen)

• Den hamn som krävs i säkerhetsrapporten (en hamn genom vilka farliga ämnen transporteras där ämnena som transporteras som styckegods uppgår till över 10 000 ton per år)