Oljebekämpning

Ytterligare information: 

I Finland sker det varje år ca 2000 oljeolyckor. Största delen av oljeolyckorna är små utsläpp på markområde, såsom bränsle- och smörjmedelsläckage från bilar. Finlands miljöcentral har jour för eventuella miljöskador. Jouren får varje år ta emot ca 100 anmälningar om mera omfattande miljöskador som inträffat till havs eller på land.

Olja är ett organiskt miljögift, och redan en liten mängd olja kan förstöra stora mängder vatten. Om olja förorenar t.ex. grundvattnet, får det långsiktiga effekter, eftersom oljan avdunstar mycket långsamt. Dessutom förstör oljan bl.a. fiskbestånd samt försvagar olika djurs vatten- och värmeisoleringsförmåga.

I Egentliga Finland upplagras och genom området transporteras varje år stora mängder oljeprodukter. Det är fråga om både sjö- och lands- och järnvägstransporter.

Ansvaret för oljebekämpningen

Räddningsväsendet inom de olika regionerna ansvarar för oljebekämpningen på sitt landområde, inom insjöområdet och vid kusterna. Finlands miljöcentral ansvarar för bekämpningen av olje- och kemikalieskador vid fartygsolyckor på Finlands havsområden.

Den som orsakar skadan ansvarar för kostnaderna

Den som orsakat skadan ansvarar för kostnaderna för oljebekämpningen. Om det inte går att utreda vem som orsakat skadan eller om den som orsakat skadan inte kan ersätta kostnaderna, ersätts de ur oljeskyddsfonden. Oljeskyddsfondens medel består av oljeskyddsavgifter som tas ut för olja som importeras till Finland och som transporteras genom landet.

Räddningsverkets oljebekämpning

Varje släckningsbil, dvs. räddningsenhet, har absorptionsämnen och utrusning för att kunna samla upp små mängder olja. Räddningsverket kan också dämma upp diken och vattenområden med bommar för att förhindra att oljan sprider sig. Då det runnit ut stora mängder olja på marken, måste man ofta använda grävmaskiner och vidta andra långsiktiga åtgärder.
För oljeskador på havsområdena har räddningsverket fartygsutrustning för att begränsa spridningen av oljebälten. Med hjälp av oljeuppsugningsbommar kan olja också direkt samlas upp ur vattnet. En del fartyg har insamlingsanordningar med vilka olja kan samlas upp ur vattnet.

Oljebekämpning är samarbete

Räddningsverket i Egentliga Finland samarbetar med Finlands miljöcentral. Vid större oljeskador kan Finlands miljöcentral överta ansvaret för oljebekämpningen. På havsområdena samarbetar räddningsväsendet med gränsbevakningsväsendet. Utöver fartygen bistår gränsbevakningsväsendets luftfartyg vid lokaliseringen av oljeskador.

Anmälan om miljöskador

Miljöskador på landområden och insjöområdena ska anmälas till nödcentralen.

Miljöskador på havsområdena ska anmälas till sjöräddningscentralen, sjöräddningsundercentralen, nödcentralen eller VTS-myndigheten (Vessel Traffic Service), dvs. fartygstrafikservicen.

Nyckelord: