Regionala räddningsnämnden i Egentliga Finland godkände räddningsverkets förnyade strategi på sitt möte 11.6.2020. Strategin är grunden för Egentliga Finlands räddningsverks verksamhet, och i den definieras bland annat visionen, värdena, verksamhetstanken samt strategiska insatsområden och mål. Strategin är i kraft till år 2030.

Mer information:

Strategi 2030 i ett nötskal

Visionen:

Visionen för Egentliga Finlands räddningsverk är att vara en framåtskridande, riksomfattande vägvisare i branschen som producerar olycksförebyggande, räddnings-, civil beredskaps- och akutvårdstjänster av hög kvalitet.

Värden:

på ett professionellt, snabbt och jämlikt sätt

Strategiska insatsområden:

De strategiska insatsområdena är kärntjänsterna som räddningsverket producerar: 1. förebyggande av olyckor, 2. räddningsverksamheten, 3. akutvården samt 4. civila beredskapen.

Utöver kärntjänsterna är övriga insatsområden 5. personalen och 6. utvecklingen.

Kommunikationssynvinkeln beaktas i planeringen och förverkligandet av alla insatsområden eftersom planmässig kommunikation är en väsentlig faktor för strategins realisering.

Strategiska mål:

  • Tack vare kontinuerlig analys har vårt räddningsverk hela tiden en helhetsbild av samhällets risker och den rådande situationen.
  • Vårt räddningsverk är i beredskap att möta områdets risker inom sin sektor.
  • Vårt räddningsverk är en stark samordnare inom civila beredskapen och en pålitlig samarbetspartner.
  • Tjänsterna har organiserats på ett högklassigt, kostnadseffektivt och jämlikt sätt.
  • Vi är medvetna om och vi bär vårt ansvar för vår egen, samhällets och omgivningens säkerhet.
  • Kommunikationen är öppen, professionell och jämlik.
  • Vårt räddningsverk utvecklar sin verksamhet aktivt.
  • Räddningsverkets personal mår bra.

Strategikommunikation:

Strategikommunikationens mål är i första hand att försäkra sig om att räddningsverkets personal och avtalsbrandkårerna förstår strategins innebörd för sin verksamhet och förbinder sig att följa dess principer.  Kommunikationen sker via olika kanaler och engagerar personalen och avtalsbrandkårerna. Också utomstående intressentgrupper beaktas i kommunikationen.

Strategins realisering:

Realiseringen följs av räddningsverkets ledningsgrupp.