Över 40% av skorstensbränderna sker under det första kvartalet. Den vanligaste orsaken bakom bränderna är överhettning av skorstenen.

Mer information:

brandinspektör Arita Jokinen, 044 907 3523 eller arita.jokinen@turku.fi    

ledande brandinspektör Knut Lehtinen, 050 431 9602 eller knut.lehtinen@turku.fi

Under åren 2014–2018 skedde 254 byggnadsbränder eller brandtillbud i byggnader i Egentliga Finland som börjat i skorstenen. 42,5% av händelserna skedde under januari–mars. Skorstenbränder antänds oftast under helger och under kvällstid. Informationen kommer från räddningsverkets PRONTO-databas.

Den vanligaste orsaken till skorstensbränder är enligt uppskattning överhettning av skorstenen. Risken för överhettning uppkommer till exempel om skorstenen och eldstaden inte är anpassade till varandra. När man köper skorsten ska man ägna särskild uppmärksamhet åt att kontrollera om skorstenen tål eldstadens producerade värme. Om man monterar skorstenen själv, ska man noggrant följa tillverkarens monteringsinstruktioner.

Den förrädiska sotbranden känns igen på surrandet

Överhettning av skorstenen kan också bero på en så kallad sotbrand, där tjära och sot som ansamlats i skorstenen antänds. Sotbränder känns igen på det starkt surrande ljud som hörs från skorstenen. Gnistor, lågor eller svart rök kan också komma ut ur toppen av skorstenen.

Det bästa sättet att förebygga sotbränder är att ta hand om sotningen, men också eldstadens användningssätt påverkar. Till exempel eldning av skräp och fuktigt trä samt sot som ansamlats i skorstenen vid begränsning av drag ansamlar sot i skorstenen och ökar risken för sotbränder. Då ska man särskilt ägna uppmärksamhet åt ordnandet av tillräcklig sotning.

Den lagstadgade sotningen ska utföras av en professionell sotare. Ansvaret för ordnandet av den lagstadgade sotningen ligger hos fastighetsägaren. I en byggnad som används som permanent bostad ska eldstäder och skorstenar sotas med minst ett års mellanrum och i fritidsbostäder med minst tre års mellanrum.