Inom det internationella projektet Youth for Safer Youth utreds frågor, utbildningsbehov och de bästa kanalerna för att nå målgruppen vad gäller ungdomars säkerhet i Östersjöområdet. Projektets inledande möte ordnades i Liepaja i Lettland 10–12.12.2019. I mötet deltog ungdomar från Finland, Lettland och Litauen samt säkerhetsexperter från städer i Östersjöområdet.

Mer information

Syftet med det internationella projektet Youth for Safer Youth är att undersöka frågor och behov kopplade till ungdomars säkerhet i Östersjöområdet. Undersökningen utförs genom en enkät riktad till ungdomar som planeras, genomförs och analyseras av ungdomar tillsammans med professionella inom säkerhet och ungdomsarbete. Därtill utreder man vilka är de bästa sätten och kanalerna att utbilda unga personer i säkerhetsfrågor.

Centralt i projektet är ungdomarnas deltagande i arbetet samt ett nära samarbete med ungdomarna och proffsen. I projektet deltar ungdomar och experter inom säkerhetsbranschen från tre olika länder – Lettland, Litauen samt Finland. Projektet Youth for Safer Youth förbereder ett större säkerhetsrelaterat utbildningsprojekt i Östersjöområdet.

Introduktion och förarbete på inledande möte

På projektets inledande möte i Liepaja i december träffades projektets representanter för första gången. Under tre dagar utbytte ungdomarna och säkerhetsexperterna tankar om säkerhet och bekantade sig med andra länders sätt att främja säkerhet. På mötet presenterade projektets olika partner även en förberedande undersökning som man utfört om tidigare forskning om frågor kopplade till ungdomars säkerhet i det egna landet. I Finland har frågor om ungdomars säkerhet undersökts omfattande bl.a. vad gäller närmiljöns säkerhet, våld, sexuellt våld och trakasserier, terrorism, välbefinnande, mobbning och brandsäkerhet.

Bild: Maria Nykyri

Efter att man gett en bakgrund till ämnet delade deltagarna in sig för att arbeta i grupper och fundera över de teman som enkäten som skulle utarbetas i projektet skulle innehålla och hur den skulle genomföras. De viktigaste teman som togs upp var i stort sett samma såväl i Lettland, Litauen som i Finland, även om det fanns skillnader. Ungdomarna uttryckte att de ville ha en slagkraftig och kort enkät, vars teman genuint berör deras vardag. Enkäten rekommenderades att delas ut i skolvärlden, men även till exempel sociala medier ansågs vara en bra kanal. Även integritetsskydd och anonymitet diskuterades i smågrupperna. Säkerhetsrelaterade teman kan vara mycket personliga och känsliga, vilket gör att det kan kännas skrämmande att besvara enkäten.

Bild: Maria Nykyri

Det inledande mötet ordnades i samband med UBC Safe Cities Commission:s möte, så förutom projektets partner deltog säkerhetsexperter från Östersjöområdets städer i grupparbetet. Projektet fortsätter genom sammanställande av resultaten från grupparbetena och utarbetande av en enkät utgående från dem. Enkäten publiceras inom Östersjöområdet under våren 2020. Följande projektmöte ordnas i april 2020 i Esbo.

Bild: Maria Nykyri

Projekttid och -budget

Projekttiden är 1.9.2019-31.8.2020.

Projektets totala budget uppgår till 50 547 €, varav Egentliga Finlands räddningsverks andel utgör 12 612 €.

Östersjöstaternas råds projektfond finansierar med 45 492 € till projektet.

Projektpartner

Lead Partner: 

Liepaja Municipal Police, Lettland

Övriga partner:

Esbo stads ungdomstjänster, Finland
Kaunas City Municipality, Litauen
Liepaja Children and Youth Centre, Lettland
Egentliga Finlands räddningsverk, Finland