Hygges- och halmbränning

Meddela om hygges- och halmbränning:

Öppna blanketten med Adobe Reader -programmet, fyll i och spara på din dator. Ladda den sen till din e-post och skicka den till räddningsverket.

Anmälningar kan även skickas in till räddningsverket via vanlig post till adressen:

Egentliga Finlands räddningsverk / betjänande brandinspektör
Eriksgatan 35
20100 Åbo

Ytterligare information om hygges- och halmbränning:

Förhandsanmälan om hygges- och halmbränning till räddningsverket

Räddningsverket ska underrättas skriftligen om hygges- och halmbränning eller annan användning av eld där rökutvecklingen är avsevärd två veckor innan bränningen inleds.

Hyggesbränning på skogsmark ska alltid utföras under tillsyn av en yrkesman inom skogsbranschen som är förtrogen med hyggesbränning. Hygges- och halmbränning får utföras också under torra perioder med iakttagande av särskild försiktighet, om inte den lokala räddningsmyndigheten har förbjudit uppgörande av öppen eld under en viss tid på räddningsväsendets område eller en del av det.

Kommunernas miljöbestämmelser reglerar bränningen av trädgårdsavfall (ris och kvistar m.m.) och detta behöver inte meddelas särskilt till räddningsverket.

Saker som ska beaktas vid uppgörande av öppen eld:

  • Säkerställ att det inte råder varning för skogsbrand eller gräsbrand.
  • Välj platsen för den öppna elden noggrant, så att elden inte kan spridas.
  • Lämna inte den öppna elden utan ständig tillsyn.
  • Släck alltid den öppna elden noggrant, så att den inte lämnar kvar och pyr i terrängen.
  • På annans mark får öppen eld inte göras upp utan markägarens lov.
  • Räddningsverket ska alltid underrättas på förhand om hygges- och halmbränning.