Sjukdomsfall och olycksfall

Vid sjukdomsfall eller olycksfall är det viktigaste att hålla sig så lugn som möjligt och ringa nödnumret 112.

Vad händer när jag kallar på ambulans?

Nödcentralen tar emot nödsamtalet, gör en bedömning av situationen genom att intervjua den som ringer och larma hjälp till platsen.

Akutvårdarna får ytterligare information från Nödcentralen under resan till patienten. När de är på plats hos patienten väljs vårdutrustningen utifrån uppgiften och förhandsinformationen.

Akutvårdarna intervjuar patienten, samlar in bakgrundsinformation, undersöker patienten och inleder akutvården i enlighet med patientens symptom. Vid behov konsulterar akutvårdarna en läkare för att trygga bästa möjliga vård. I regel är det bäst för patienten att akutvårdsåtgärderna inleds på platsen, men i vissa situationer är det motiverat att snabbt transportera patienten direkt till sjukhuset. Den vård som akutvårdarna ger vård bygger alltid på de skriftliga anvisningar som upprättats för sjukvårdsdistriktet.

Transporten till jourmottagningen påbörjas när patientens tillstånd har stabiliserats. Under transporten fortsätter akutvården och vid behov kontaktas det sjukhus som ska ta emot patienten. Hur brådskande transport som krävs beror bland annat på patientens tillstånd och avståndet till sjukhuset. Vårdplatsen väljs också i enlighet med sjukvårdsdistriktets anvisningar.

Varför tog inte ambulansen med patienten?

Det är inte alltid nödvändigt att transportera en patient till sjukhus. Akutvårdarna kan i samråd med en läkare besluta att patienten stannar hemma. Beslutet fattas utifrån de undersökningar som gjorts på patienten och intervjun med honom eller henne.

I vissa fall kan man även konstatera att patienten kan besöka jourmottagningen men inte behöver ambulanstransport dit med på grund av sitt tillstånd. I det fallet kan patienten själv ordna med transporten eller åka taxi.