Extern räddningsplan

Ytterligare information om externa räddningsplaner och säkerhetsmeddelanden

Egentliga Finlands räddningsverk utarbetar i samarbete med SEVESO-anläggningarna en extern räddningsplan för produktionsanläggningens område. I räddningsplanen beaktas storolyckor orsakade av farliga ämnen och deras eventuella konsekvenser för befolkningen och miljön. Då räddningsplanen utarbetas beaktas den säkerhetsutredning som verksamhetsutövaren utarbetat samt den interna räddningsplanen för anläggningen.

Den externa räddningsplanen styr räddningsverkets verksamhet. Planen berättar hur man förberett sig för storolyckor och hur räddningsverksamheten ska genomföras. Räddningsverkets jourhavande chef (P2) och jourhavande brandmästare (P3 och P30) samt deras vikarier ska vara tillräckligt väl insatta i planen för att kunna agera effektivt och säkert vid eventuella olyckor.

Säkerhetsmeddelanden till invånarna

När den externa säkerhetsplanen upprättas ska anläggningen tillsammans med räddningsmyndigheten sammanställa ett säkerhetsmeddelande till invånarna och aktörerna i anläggningens närområde.

Meddelandet innehåller bland annat information om företaget, de kemikalier som förvaras i anläggningen och anvisningar för hur man ska agera om det sker en olycka. Ett nytt meddelande ska skickas ut vart femte år.

Meddelandena finns på räddningsverkets webbplats.

Som grund för fastställande av fara för storolycka som orsakats av en kemikalieanläggning tillämpas bland annat följande bestämmelser:

  • Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (855/2012), 7 §

  • Anläggningar som är skyldiga att upprätta en säkerhetsrapport (s.k. SEVESO-anläggningar)

  • De rangerbangårdar som krävs i säkerhetsrapporten (rangerbangård genom vilken det transporteras stora mängder farliga ämnen)

  • Den hamn som krävs i säkerhetsrapporten (en hamn genom vilka farliga ämnen transporteras där ämnena som transporteras som styckegods uppgår till över 10 000 ton per år)