Hantering och lagring av kemikalier

Returnera anmälan till räddningsverket

Öppna blanketten med Adobe Reader -programmet, fyll i och spara på din dator. Ladda den sen till din e-post och skicka den till räddningsverket.

Anmälan kan även skickas in till räddningsverket via vanlig post till adressen:

Egentliga Finlands räddningsverk/Riskhantering
Eriksgatan 35
20100 Åbo

Ytterligare information:

  • tfn 02 263 3111

Hanteringen är farliga kemikalier (inkl. flytgas) är indelad i liten och omfattande hantering. Liten hantering och lagring övervakas av räddningsmyndigheterna och storskalig hantering och lagring av Säkerhets- och kemikalieverket (TUKES). Tillsynsmyndigheterna har till uppgift att övervaka att hanteringen och lagringen av farliga kemikalier är säker för människor, egendomar och miljön.

Verksamhetens omfattning fastställs utifrån hur farliga kemikalierna är och mängden. I beräkningen av relationstalen uppmärksammas brand- och explosionsfarliga kemikalier samt kemikalier som är farliga för hälsan och miljön. Verksamhetens omfattning kan räknas ut på TUKES webbplats.

Liten industriell hantering och lagring av farliga kemikalier (inkl. flytgas) i en omfattning som överstiger anmälningsgränsen ska anmälas till räddningsmyndigheterna.

Anmälan och tillhörande bilagor ska lämnas in minst en månad innan verksamheten inleds.

Utifrån anmälan fattar räddningsmyndigheten ett beslut i vilket man definierar de nödvändiga villkoren rörande kemikaliesäkerhet för utövande av verksamheten. Räddningsmyndigheten kontrollerar säkerheten för den lilla användningen och lagringen av farliga kemikalier innan verksamheten inleds.

Även om det inte fanns någon anmälningsplikt ska verksamhetsutövaren följa säkerhetskraven för hantering av farliga kemikalier och explosiva varor. Vid lagring av kemikalier ska man iaktta försiktighet och vara noggrann och de ska förvaras i förpackningar som uppfyller kraven på platser som har reserverats för dem. Räddningsmyndigheten kan ingripa vid försummelser rörande lagring eller användning av kemikalier i samband med brandinspektioner.