Övervakningsavgifter för farliga ämnen

Alla priser är med 0 % moms. I avgifterna ingår eventuella kilometerersättningar.

Räddningsdirektören eller en tjänsteinnehavare som utsetts av denne har rätt att av motiverad anledning minska eller helt låta bli att ta ut avgifterna som anges nedan.

LITEN INDUSTRIELL HANTERING OCH LAGRING AV FARLIGA KEMIKALIER (685/2015 33§-38§, 42§-43§)
Handläggning av anmälan, beslut och ibruktagningsgranskning 333,00€
Handläggning och beslut av ändringsanmälan166,50€
Granskning gällande ändring111,00€
Upplagring av flytgas (0,2-1,0 tonnia), handläggning av anmälan, beslut och ibruktagningsgranskning166,50€
Tillfällig liten upplagring och användning, handläggning av anmälan, beslut och ibruktagningsgranskning166,50€
Deltagande i granskning utförd av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)0,00€
OLJEUPPVÄRMNINGSUTRUSTNING (685/2012 39§)
Ibruktagningsgranskning83,50€
SPRÄNGÄMNEN ( 819/2015 24§, 45§ - 47§, 62§ - 63§, 71§)
Handläggning av, beslut om och granskning av tillstånd om försäljning och lagring av fyrverkeripjäser166,50€
Granskning av lagring och försäljning  av fyrverkeripjäser111,00€
Enskillt användande av fyrverkeripjäser, handläggning av anmälan och beslut0,00€
Handläggning av, beslut om och granskning av anmälan om användning av specialeffekter111,00€
Ibruktagningsgranskning för tillfällig lagring av sprängämnen (lovets beviljare Tukes)333,00€
Deltagande i granskning utförd av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)0,00€
ÖVRIGA GRANSKNINGAR
Eftergranskning som orsakas av ovanstående punkter55,50€/ påbörjad timme