Beredskapstjänster

Beredskap och beredskapsplanering innebär beredskap inför storolyckor, långvariga störningssituationer och undantagsförhållanden. Räddningsverket förbereder sig inför att trygga sin egen verksamhet i alla beredskapssituationer i samhället.

Grunden för beredskapsplaneringen utgörs av hotmodeller. Dessa modeller kan anknyta till kraftförsörjning, datakommunikation, informationssystem, transportlogistik, samhällsteknik, livsmedelsförsörjning, finansierings- och betalningssystem, tillgången till finansiering inom den offentliga ekonomin, befolkningens hälsa och välfärd, storolyckor, extrema naturfenomen, terrorism och annan brottslighet som äventyrar samhällsordningen, gränssäkerhet, politisk, ekonomisk och militär påtryckning samt användningen av militära maktmedel.

I beredskapsplaneringen redogör man bl.a. för den inverkan situationerna i hotmodellerna har på organisationens uppgifter och verksamhet, för de ändringar som sker i verksamheten och uppgifterna, för hur verksamhetens kontinuitet tryggas samt för åtgärder för att återgå till normaltillståndet.

Räddningsverket ger kommunerna stöd i beredskapsplaneringen och förberedelserna av befolkningsskyddet. Kommunernas beredskapsplanering är inriktad på att kommunens olika basuppgifter ska kunna skötas så väl som möjligt i alla säkerhetssituationer.

Personalen inom beredskapstjänsterna

  • serviceenhetens verksamhet leds av beredskapschef Kari Leino
  • räddningsverkets interna beredskapsplanering och stödjande av kommunernas beredskapsplanering: planerare Ari Airio och Heikki Niemi
  • räddningsverkets interna beredskapsplanering samt beredning och förverkligandet av landskapsreformens beredskapsplanering Janne Aso och Ville Koitto
  • teknisk rådgivning i frågor som rör skyddsrum och självständigt befolkningsskydd: brandinspektörer Rauno Vilhonen och Harri Lehtonen

Lagen förutsätter beredskap

Bestämmelser om skyldigheten att vidta förberedelser finns i räddningslagen och beredskapslagen och de gäller såväl myndigheter som enskilda människor, företag och samfund. Näringslivets beredskap är delvis lagstadgad, delvis avtalsenlig och delvis frivillig.