Tillsynstjänster

Tillsynstjänsterna utför årligen tusentals olika brandinspektioner och ger brandsäkerhetsanvisningar vid nybyggen. Vid brandinspektioner i ett företag eller en organisation får man kännedom om objektets säkerhetskultur. I sådana fall ligger huvudvikten på person- och konstruktionssäkerheten samt på ledningens engagemang för att utveckla och upprätthålla säkerheten.

Serviceenheten leds av riskhanteringschef Petri Tassila.

Nyckelord: