Ledning av räddningsverksamheten

Räddningsledning innebär beslutsfattande för att rädda och skydda människor, egendom och miljö.

Vid larmuppdrag är situationen ofta oklar och läget kan snabbt förändras. Den myndighet som leder räddningsverksamheten måste ofta redan på väg till olycksplatsen fatta beslut på basis av den förhandsinformation som är tillgänglig. Det är viktigt att räddningsledaren med stöd av de primära uppgifterna kan bilda sig en helhetsuppfattning om olyckssituationen för att kunna ge ändamålsenliga order till olika enheter.

Räddningsverksamheten leds i allmänhet av en räddningsmyndighet med befälsutbildning, dvs. brandmästaren. Vid mindre larmuppdrag kan räddningsarbetet också ledas av chefen för en räddningsenhet (släckningsbil) eller av enhetschefen för en avtalsbrandkår till dess att en behörig myndighet övertar ledningen.

Räddningslagen ger räddningsledaren stora befogenheter. Han har vid behov rätt att evakuera människor och egendom samt förordna att arbetsföra personer i närheten av olycksplatsen ska bistå vid räddningsarbetet. Som motvikt till befogenheterna utför räddningsledaren uppgifterna under tjänsteansvar och ansvarar för de beslut som han fattar.

Tre jourområden i Egentliga Finland

Verksamhetsområdet för det regionala räddningsverket i Egentliga Finland är uppdelat i tre jourområden, det västra och det östra jourområdet och Loimaa jourområde. Brandmästarna har jour dygnet runt inom sina områden. Befälsjouren inom Loimaaområdet delas med det regionala räddningsverket i Egentliga Tavastland. Dessutom har det östra och det västra området två brandmästare som utanför tjänstetiden har jour i hemmet. Systemet syftar till att det också vid samtidiga larmuppdrag snabbt ska finnas tillgång till ledning på befälsnivå oberoende av tid på dygnet.

Vid verkligt stora olyckor leds räddningsverksamheten av jourhavande befäl som vid behov får bistånd av personer med befälsutbildning. Vid stora olyckor kan räddningsverksamheten ledas i samarbete med andra myndigheter, t.ex. polisen, miljö- och hälsovårdsmyndigheterna eller försvarsmakten.

Kommunikations- och ledningscentralen bistår med stöd vid larmuppdrag

Kommunikations- och ledningscentralen (VIKE) påbörjar sina stödfunktioner genast vid ett larm från nödcentralen. VIKE uppdaterar hela tiden lägesbilden i fråga om räddningsarbetet och resurserna, både vid normala förhållanden och i samband med larmuppdrag. VIKE stöder den operativa verksamheten.

Operativa stödfunktioner vid kommunikations- och ledningscentralen:

  • sammanställande och uppdatering av lägesbilden
  • överföringar till depå och beredskap
  • styrning av olika enheter till det aktuella området
  • larmande av tilläggspersonal och personer med specialkompetens
  • larmande av specialutrustning
  • delgivning av kompetterande information
  • information om störningar i myndigheternas radionät och datakommunikationen
  • larmande om fel som uppstår

 

Nyckelord: