Släckning av bränder

Vid en brand skickas antingen en eller flera brandbilar med manskap till olycksplatsen. Antalet beror på hur stor branden är eller om den eventuellt kan spridas till ett större område.

Vid bränder, liksom vid annan räddningsverksamhet, har räddningsverket ett nära samarbete med polismyndigheten och nödcentralen. Räddningsverket förbereder sig inför bränder under alla tider på dygnet och under alla årstider genom att kontinuerligt öva räddningsarbete.

De flesta bränder beror på människans verksamhet. Typiska bränder är exempelvis sådana som uppstår till följd av uppvärmning, reparationsarbete eller glömska. 

Skogsbränder

Sommartid inträffar flera tiotals skogsbränder på räddningsverkets område. Bränderna beror bl.a. på torka, blixtnedslag, ovarsam hantering av eld eller på att de är anlagda. Under sommaren måste man se till så att eld hanteras varsamt, särskilt då det råder varning för skogs- och gräsbrand. 

Ovarsam hantering av eld orsakar årligen skador för tiotusentals euro enbart på området för Egentliga Finlands räddningsverk. Släckning av skogsbränder är ett tungt och tidskrävande arbete som kräver mycket vatten. Släckningsarbetet kan till exempel pågå många dagar i sträck.

I Finland inträffar cirka 1 400 skogsbränder per år. Vid skogsbränderna brinner sammanlagt cirka 1 000 hektar skog, vilket betyder att den genomsnittliga arealen per skogsbrand är mindre än en hektar. Brandarealerna vid skogsbränder har minskat betydligt under årtiondenas lopp. Detta är ett resultat av att länsstyrelsen ordnar flygspaning under den tid då det utfärdats varning för skogsbrand, vilket innebär att bränderna upptäcks snabbt. Tack vare det allt tätare nätet av skogsvägar kan fordonen ofta nå nästan ända fram till brandplatsen.

Skogsbränder uppstår vanligen till följd av att människor hanterar eld ovarsamt. En lägereld som inte släckts ordentligt är ofta orsaken till att en skogsbrand uppstår. Även bränning av skräp eller gräs kan lätt leda till att elden sprider sig. Blixtnedslag kan ofta orsaka en skogsbrand, som kan pyra i mossvegetationen i flera dygn innan den flammar upp ordentligt.

Byggnadsbränder

Det finns många orsaker till byggnadsbränder, till exempel ovarsam hantering av eld, söndriga maskiner eller naturfenomen. Man strävar efter att minska antalet bränder med hjälp av rådgivning och upplysning samt brandsyner. I varje hem ska det bl.a. finnas en brandvarnare, som varnar vid eldsvåda och ger invånarna tid att rädda sig ut ur en brinnande bostad. Ifall det börjar brinna, är räddningsverket redo att hjälpa befolkningen dygnet runt.

Övriga bränder

Bränder i fordon och sopkärl samt andra mindre bränder sysselsätter räddningsverket flera gånger i veckan. Under de senaste åren har i synnerhet antalet anlagda bränder ökat på Egentliga Finlands och övriga räddningsverks områden. 

Ibland har utomstående redan lyckats släcka elden innan brandkåren kommer till platsen. Brandkårens uppgift är då att försäkra sig om att allt är i sin ordning. Förstahandssläckningsinsatsen avgör alltid hur mycket branden hinner sprida sig.