Egentliga Finlands akutvårdssystem

I Egentliga Finland har ett akutvårdssystem med flera nivåer etablerats som grund för akutvården. Syftet med detta system är att den hjälpbehövande alltid ska få ändamålsenlig hjälp från närmaste håll. De olika nivåerna går från första delvård till avancerad medicinsk akutvård som ges av en läkare. I Egentliga Finland fungerar FinnHEMS20, tidigare Medi-Heli, som läkarenhet.

Räddningsmyndigheterna använder begreppet vårdkedja som beskrivning för vården av medborgarna. Framgångsrika delverksamheter i kedjan möjliggör den bästa möjliga utgången för patienten. Vårdkedjan börjar med medborgaren, som identifierar hjälpbehovet.

Förstadelvårdsenhet

På verksamhetsområdet för Egentliga Finlands räddningsverk fungerar brandbilar som förstadelvårdsenheter när ambulanserna är upptagna eller befinner sig långt från den hjälpbehövande. Brandbilens personal är utbildad för att göra en primärbedömning av patientens tillstånd, ge livräddande första hjälpen och inleda akutvård av en livlös person.

Förstadelvårdsenhetens personal börjar undersöka och vårda patienten innan ambulansen anländer. Dessutom bistår den ambulanspersonalen i vården av en svårt sjuk eller skadad patient. Förstadelvårdsenheterna är utrustade med samma grundutrustning som ambulanserna. Förstadelvårdsenheten ersätter inte ambulansen och deltar inte i patienttransporten.

Ambulans på grundnivå

I en ambulans på grundnivå arbetar två förstavårdare på grundnivå. Ambulanser på grundnivå utför i praktiken icke brådskande uppdrag där patientens tillstånd är stabilt. De har också färdigheter att ge vård och transport med tillräcklig beredskap i enlighet med vårdanvisningarna.

Ambulans på vårdnivå

I en ambulans på vårdnivå ska den ena personen ha examen som förstavårdare eller sjukskötare. Som arbetspartner kan han eller hon ha en förstavårdare på grundnivå.

En ambulans på vårdnivå har beredskap att inleda mer krävande vård av patienten och att genomföra transporten på sådant sätt att patientens livsfunktioner kan tryggas. Enligt sjukvårdsdistriktets larmanvisning till nödcentralen förmedlas brådskande uppdrag alltid till en ambulans på vårdnivå.

Förstavårdens fältchef

Förstavårdens fältchef är sjukvårdsdistriktets tjänsteinnehavare på området. I samarbete med nödcentralen leder och koordinerar fältchefen ambulanser som larmats på akutvårdsuppdrag. I Åboområdet är fältchefens enhetskod EVS01.

Förstavårdens fältchef deltar i de allra mest brådskande uppdragen. Fältchefen har tillgång till ett mera omfattande läkemedelsurval än en ambulans på vårdnivå. Dessutom fungerar fältchefen som situationsledare då det finns flera patienter samt vid storolyckor och uppdrag där flera myndigheter är inblandade.

Läkarenhet

Läkarenheten är en fast del av akutvårdssystemet i Egentliga Finland. Läkarenhetens uppgift är att se till att högriskpatienter får läkarledd akutvård. Även om läkaren inte befinner sig hos patienten håller förstavårdaren tät kontakt med läkaren under vården.

Sex HEMS-räddningsmän från räddningsverket har utbildats för läkarhelikoptern FinnHEMS20. I helikoptern ansvarar de till exempel för orienteringen och för att landningsplatsen är säker. Efter att dessa uppdrag är utförda hjälper HEMS-räddningsmannen läkaren hos patienten. Dessutom är HEMS-räddningsmannen chaufför om man färdas till patienten med bil.

Nyckelord: