Utrustning för förstahandsläckning

Med utrustning för förstahandssläckning avses brandsläckningsutrustning som är nära till hands och som lämpar sig för att släcka inledande bränder och mindre bränder.

Det kan bland annat handla om handbrandsläckare, snabbrandposter, brandsprutor och släckningsfilt.

Vid brand är det mycket viktigt att man får branden släckt så snabbt som möjligt. På det sättet begränsas skadorna så mycket som möjligt. Välj alltså den förstahandssläckning som passar för syftet och förvara den på en lätt tillgänglig och synlig plats. Bekanta dig med och lär dig hur du använder utrustningen.

Service och kontroll

Den som besitter lägenheten ska se till att den släckningsutrustning som krävs enligt myndigheternas bestämmelser är i fungerande skick och har underhållits.

Handsläckare ska kontrolleras vartannat år. Om brandsläckaren utsätts för vibrationer, fukt eller väderväxlingar bör man kontrollera den en gång om året. Service och kontroll får endast utföras av ett serviceföretag för handbrandsläckare som godkänts av Säkerhetsteknikcentralen (Tukes). Snabbrandposter ska kontrolleras varje år och slangarna ska trycktestas vart femte år.

Var köper man dem?

Utrustning för förstahandssläckning säljs bland annat i järnhandeln, på järnavdelningen på stormarknader, i butiker där det säljs biltillbehör, i särskilda butiker för handbrandsläckare och i butiker för båttillbehör.

Destruering          

En handbrandsläckare som fungerar med tryck får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Den tomma handbrandsläckaren kan lämnas till metallåtervinning.

Elbränder

Koldioxid lämpar sig utmärkt för att släcka elbränder, som exempelvis elskåp, tv-apparater eller mikrougnar. Även pulversläckare, vätskesläckare och släckningsfiltar passar bra för att släcka elbränder. Man får inte använda vatten för att släcka elektrisk utrustning med hög spänning. Små elektriska apparater i hemmet kan släckas med vatten efter att de gjorts strömlösa.