Eldarbete

Eldarbeten är arbeten som uppkommer på grund av gnistor eller annan värme och som orsakar brandfara.

På en eldarbetsplats är de vanligaste orsakerna till att bränder uppstår:

 • gnistor
 • stänk från smält metall
 • lågor
 • avskurna metallstycken och metallstycken som fallit ner
 • brand eller gasexplosion som uppstått i svetsningsutrustning
 • överhettning av byggnader.

Att komma ihåg när man utför eldarbete

Förvara utrustning för förstahandssläckning i närheten av eldarbetsplatsen, exempelvis två handbrandsläckare på 12 kilo styck.

Vid eldarbeten får man inte hantera brinnande vätskor eller hantera brinnande gaser i närheten. Det räcker med en liten gnista för att antända brinnande blandning av gas och luft.

Man måste fortsätta att övervaka eldarbetet i minst en timme efter att arbetet slutförts. Vid behov kan man även övervaka utrymmena intill.

Smältning av vatten i vattenrör

 • På vintern orsakar smältning av frusna vattenrör bränder.
 • Se till att ha tillräcklig utrustning för förstahandssläckning i närheten av smältningsplatsen.
 • Övervaka smältningen.
 • Ta hänsyn till konstruktionerna och uppvärmningssättet. Värmeisoleringen i gamla byggnader (exempelvis sågspån) kan antändas och brand kan även uppstå senare, efter att arbetet avslutats.
 • Kom ihåg att alltid noggrant övervaka platsen efteråt!

I skyddsanvisningarna i försäkringen finns det mer ingående information om kraven på en eldarbetsplats.

Nyckelord: