Skyddsrum

Räddningsverket ger råd om skyddsrum

Rådgivning i frågor som rör skyddsrum ges av brandinspektörerna

Skyldighet att inrätta och underhålla skyddsrum

Skyddsrum ska inrättas om våningsytan för en nybyggnad eller nybyggnadsgrupp som finns på samma tomt eller byggnadsplats är minst 1 200 kvadratmeter. För en industribyggnad eller därmed jämförbar byggnad ska våningsytan vara minst 1 500 kvadratmeter. Räddningsverket utför en slutinspektion av nya skyddsrum. I Egentliga Finland finns det inget allmänt skyddsrum för de fastigheter som inte har något eget skyddsrum.

För att säkra funktionsdugligheten ska fastighetens ägare se till att en kontroll och service av anordningarna utförs med minst 10 års mellanrum. Ett fritt formulerat inspektionsprotokoll ska upprättas över kontrollen (servicedagbok).

Skyddsrummet samt redskapen och anordningarna för befolkningsskydd ska hållas i sådant skick, att skyddsrummet kan tas i bruk med 72 timmars förvarning.

När används skyddsrummen?

Skyddsrummen används vid hot om krigstillstånd eller under pågående krig. Skyddsrummet används till vardags i regel som förråd eller socialutrymmen.

Vid olyckor med farliga ämnen ska man söka skydd inomhus, stänga fönster och dörrar och koppla bort ventilationen.

Checklista för skyddsrum

 • märken som visar var skyddsrummet finns (Det måste alltid finnas ett märke på skyddsrummets dörr. Skyltar som visar var skyddsrummet finns kan sättas upp under de 72 timmar då skyddet iståndsätts för användning som skyddsrum.)
 • skicket på skyddsdörren, skyddsluckan (avstängningsanordningen för nödutrymningsvägen) och tätningar
 • slussrum och slusstältsförpackning
 • skicket på övertrycksventilerna och tätningarna (hålls normalt öppna)
 • vattenledning och avlopp (avstängningsventiler, innanför skyddet)
 • telefonpunkt eller möjlighet att använda mobilterminal = i skyddsrummet ska finnas ett tekniskt system som gör det möjligt att använda mobilteleapparat (t.ex. en RFS-antennadapter) eller en telefon som har kopplats till telefonnätverket antingen som en separat anslutning eller parallellt med en annan telefon som finns i byggnaden
 • antennuttag, om det i byggnaden finns universalantennanordningar
 • vid vattenposten i skyddsutrymmet eller slussrummet ska det finnas ett tvättställ och en golvbrunn
 • reservvattenbehållare
 • övertrycksmätare och vätska för påfyllning
 • utrymningsväg (nödutgångsluckan som används för rökventilation ska hållas öppen)
 • torrklosetter 
 • I skyddet får inte förvaras ämnen eller föremål som kan riskera användningen av skyddet om de läcker.
 • Golvytorna ska vara målade för att förhindra spridning av damm.

Ett skyddsrum ska vara försett med:

 • räddningsbår 1 st.
 • järnspett 1 st.
 • pytsspruta 1 st.
 • skyltserie för skyddet 1 st.
 • handlampa 2 st.
 • konserveringsmedel för vatten enligt behållarens storlek
 • verktyg: smideshammare, huggmejsel, spetsmejsel, kraftavbitare, yxa, fältspade, kofot, handsåg, järnsåg + 5 reservbett, skiftnyckel, skruvmejslar, hammare, spikar, kniv, räddningslina
 • slang som kan anslutas till skyddets vattenpost med koppling för fyllning av vattenbehållarna och för eventuella framtida sköljningar av skyddet
 • strålningsmätare för skyddsrum med fler än 100 platser

Personlig utrustning för två (för varje påbörjade hundra personer):

 • skyddsmask och filter 2 st.
 • skyddsglasögon 2 st.
 • skyddsoverall 2 st. (t.ex. regnställ eller annat motsvarande)
 • skyddshjälm 2 st.
 • första hjälpen-väska och skyddsförbandsförpackning 1 st.
 • första förband 2 st.
 • jodtabletter 2 st./person
 • anvisningar
Nyckelord: