Host Nation Support -koulutushanke

LISÄTIEDOT:

Host Nation Support – Kansallisen koulutuskokonaisuuden ja oppimateriaalin kehittäminen -hanke (HNS 2)

Kansainvälisen avun vastaanottamiseen liittyvät isäntämaan tukitoimet (Host Nation Support, HNS) on keskeinen osa laaja-alaisten uhkien torjuntaan liittyvää koordinointia, pelastustoimen varautumista sekä suuronnettomuustilanteen aikaista operatiivista valmiutta. 

Hankkeen lähtökohtana on lisätä isäntämaan tukitoimiin liittyvää osaamista sekä tietoa Suomessa. Nykyistä laajempi tietämyspohja antaa tulevaisuudessa paremman valmiuden HNS-toimintamallien kehittämiselle. Hanke tähtää kansallisesti yhtenäisen ja laadukkaan koulutuskokonaisuuden toteuttamiseen sekä oppimateriaalin tuottamiseen. Hankkeessa otetaan huomioon pelastustoimen sekä järjestö- ja vapaaehtoistoimijoiden tarpeet. 

Hanke on osa sisäministeriön pelastustoimen alueellisen valmistelun yhteistutkimus- ja kehittämishanketta. 


Hankkeen tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on toteuttaa valtakunnallinen koulutuskokonaisuus kansainvälisen avun vastaanottamisesta. 

Tavoitteena on lisäksi tuottaa toimintamallin käyttöönottoa ja koulutuskokonaisuutta tukevaa koulutusaineistoa hyödyntämällä Pelastusopiston ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön pedagogista osaamista sekä jo olemassa olevia verkko-oppimisalustoja, esimerkiksi Koulumaalia.

Hankkeen päämääränä on tuottaa koulutus- ja itseoppimismateriaalia ja kurssi- sekä työpajakokonaisuuksia, joiden jatkuvuus hankkeen jälkeen on huomioitu. Hankkeen aikana toteutetaan pilotti, johon sisältyy kaksi koulutusta, yksi työpaja sekä verkkokoulutus.
 

Hankeaika ja -budjetti

Hankeaika on 1.1.2021-31.12.2021.

Hankkeen rahoituksesta vastaa sisäministeriö.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 249 000 €. 

Hankepartnerit

Hankkeen päätoteuttaja: Varsinais-Suomen pelastuslaitos / Turun kaupunki

Muut partnerit: 

Pelastusopisto 
Suomen pelastusalan keskusjärjestö (SPEK) 

Asiasanat: